หมวดสินค้า

  • home
  • Thai Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.4-5-6)

Thai Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.4-5-6)

เกี่ยวกับผู้สอน

เบอร์โทร. -

อ.เกศจิรา บุญตระกูล (พี่เกศ)

การศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย
ผลงานดีเด่น : - ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรโปรแกรมเกียรตินิยม (Honors Program) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับจังหวัดกระบี่
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์
- วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
- ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และวิชาการดอทคอมให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องใน จ.นครนายก
- ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการติวสอบให้น้องในภาคใต้
- ได้รับเชิญจากทหารอากาศกองบิน 46 จ.พิษณุโลกให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ในโครงการเทิดพระเกียรติ
87 พรรษาทัพฟ้าท้าตะลุย ให้น้องในภาคเหนือ
- ได้รับเชิญจาก Local team tutor ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทยแก่ผู้ที่จะสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นระดับ 1, 2 และ 3 (อบจ. เทศบาล อบต.)
- ได้รับเชิญจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาทิ จ.ขอนแก่น จ.พิษณุโลก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชัยภูมิ จ.กระบี่ ฯลฯ
ให้เป็นวิทยากรบรรยายความรู้วิชาภาษาไทย และวิชาความคิดเชื่อมโยง (GAT เชื่อมโยง) ให้แก่นักเรียนในโครงการต่างๆ
ผลงานการเขียนหนังสือ : - ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชา GAT เชื่อมโยง “พก Tricks ไป Trip GAT” ร่วมกับสำนักพิมพ์ เดอะบีทีเอสบุ๊ค
- ผู้เขียนหนังสือคู่มือเตรียมสอบวิชาภาษาไทย “ติวเข้ม ONET ภาษาไทย มัธยมปลาย” ร่วมกับบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

Thai Complete (คอร์สสรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย ม.4-5-6)

คอร์สเรียนออนไลน์


1.
THAICOM01
01:49:31
2.
THAICOM02
01:59:00
3.
THAICOM03
01:48:45
4.
THAICOM04
01:46:08
5.
THAICOM05
01:51:20
6.
THAICOM06
01:50:43
7.
THAICOM07
01:51:15
8.
THAICOM08
01:45:12
9.
THAICOM09
01:45:36
10.
THAICOM10
01:39:15
11.
THAICOM11
01:41:33
12.
THAICOM12
01:37:33
13.
THAICOM13
01:48:43
14.
THAICOM14
01:40:51